تنظیمات قالب

حالت نما
رنگ قالب
گزینش رنگ
رنگ پس زمینه:
بازنشانی

.

.

                                                                                                                                                                 

اطلاعات فردي :

 نام :                                          نام خانوادگي :                                          نام پدر :                      

شماره شناسنامه :                              شماره بیمه:                                          کد ملی:                            

محل تولد :                                                                                   سال تولد :      /       /                دين :         

مدرك تحصيلي :                                                                          رشته / گرايش :              

وضعيت تاهل :     ¨ مجرد ¨   متاهل      ¨ مطلقه                            تعداد فرزندان :

وضعيت سكونت :        ¨   استيجاري      ¨  شخصي           ¨     ساير ...........................                                                                                                                                                                                                                                       وضعيت نظام وظيفه(برای آقایان)      ¨    معاف       ¨ انجام داده      ¨     ساير ...................................                                                          

وضعيت سلامتي جسمي و رواني ( حساسيت /بیماری خاص ) :...................................................

سابقه بستری شدن در بیمارستان¨ بلی سال .............. علت : .........................

سابقه عمل جراحی :                ¨ بلی سال............... عضو جراحی : ......................................

سابقه مصرف دخانیات :             ¨ بلی      ¨ ترک مصرف    

سابقه مواد مخدر :                   ¨ بلی      ¨ ترک مصرف    

سابقه قضایی :                        ¨ بلی . سال ..........................  علت ....................................

آدرس :  .....................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

تلفن تماس        ثابت:  ..........................................................     پیش‌شماره:  .........................     همراه:  ...............................................................................

آشنايي با زبانهاي خارجي :    انگلیسی¨     آلمانی¨      فرانسوی¨     عربی¨      سایر........................

 

آشنایی با کامپیوتر:

ردیف

نام برنامه

میزان مهارت

توضیحات

کامل

متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره هاي مرتبط طي شده :

رديف

عنوان دوره

زمان

مدرك اخذ شده

محل اخذ

توضيحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`

 

  

 سوابق کاری :

رديف

نام شركت 

نام مدیر عامل

سمت سازماني

مدت

حقوق دريافتي

تلفن

از

تا

1

 

 

 

 

 

 

 

علت ترک شغل:

2

 

 

 

 

 

 

 

علت ترک شغل:

3

 

 

 

 

 

 

 

علت ترک شغل:

4

 

 

 

 

 

 

 

علت ترک شغل:

     

 

مشخصات 2 نفر معرف يا ضامن :

رديف

نام و نام خانوادگي

علت آشنایی

شغل

محل کار

تلفن تماس

ساير موارد

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ساير اطلاعات حرفه اي :

1- مهترين عوامل  تغيير شغل(مشاغل) شما تاكنون چه بوده است؟.....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

2- انتظارات شما از شغل و محل كار جديد چيست ؟..............................................................................................................................................................

3- زمينه هاي حرفه اي مورد نظرتان كدامست؟.......................................................................................................................................................................

4- نحوه همكاري               تمام وقتo                      پاره وقتo                     ساعتيo 

5- ميزان حقوق در خواستي ( ريال) : .................................................

6- ساير موارد ...............................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                         تاريخ :    /    /         امضاء :                

کروکی محل سکونت:

 

 

نظرمديرمربوط:.........................................................................................................................................................................................................................................

با توجه به اطاعات مندرج در فرم و مصاحبه با وی ، ايشان جهت پست سازماني  ............................. مورد تاييد مي باشند o نمي باشندo

                                                                                                                تاريخ :    /    /         امضاء :                

نظريه مدير عامل :   ..............................................................................................................................................................................................................................

با توجه به اطاعات مندرج در فرم ، ايشان جهت پست سازماني  ............................................................. مورد تاييد مي باشند o نمي باشندo

 و حقوق پيشنهادي مبلغ ........................................ ريال پيشنهاد مي گردد .                      تاريخ :    /    /         امضاء :                

 

برای دانلود فرم کلیک نمائید

acnt?_=1652868743051&did=21&tag=test&r=https%253A%252F%252Fnetcompany.ir%252Fadmin1%252Findex.php%252Fimprove%252Fdesign%252Fcms-pages%252F3%252Fedit%253Fopen_preview%253D1%2526_token%253Drk29ClvRmpduxYZFvctfh5ttQzbBTBxyFOVeaV-dLtA&ua=Mozilla%2F5.0%20(Windows%20NT%206.1%3B%20Win64%3B%20x64)%20AppleWebKit%2F537.36%20(KHTML%2C%20like%20Gecko)%20Chrome%2F91.0.4472.124%20Safari%2F537.36&aac=&if=1&uid=1626690407&cid=1&v=537

acnt?_=1652942984720&did=21&tag=test&r=https%253A%252F%252Fnetcompany.ir%252Fadmin1%252Findex.php%252Fimprove%252Fdesign%252Fcms-pages%252F3%252Fedit%253F_token%253Dosf5dn2Lhg9JzdRy78IkvBIWEnen9RVMXKK9SXusEnY&ua=Mozilla%2F5.0%20(Windows%20NT%206.1%3B%20Win64%3B%20x64)%20AppleWebKit%2F537.36%20(KHTML%2C%20like%20Gecko)%20Chrome%2F91.0.4472.124%20Safari%2F537.36&aac=&if=1&uid=1626690407&cid=1&v=537

acnt?_=1652943178206&did=21&tag=test&r=https%253A%252F%252Fnetcompany.ir%252Fadmin1%252Findex.php%252Fimprove%252Fdesign%252Fcms-pages%252F3%252Fedit%253Fopen_preview%253D1%2526_token%253Dosf5dn2Lhg9JzdRy78IkvBIWEnen9RVMXKK9SXusEnY&ua=Mozilla%2F5.0%20(Windows%20NT%206.1%3B%20Win64%3B%20x64)%20AppleWebKit%2F537.36%20(KHTML%2C%20like%20Gecko)%20Chrome%2F91.0.4472.124%20Safari%2F537.36&aac=&if=1&uid=1626690407&cid=1&v=537

acnt?_=1652945028424&did=21&tag=test&r=https%253A%252F%252Fnetcompany.ir%252Fadmin1%252Findex.php%252Fimprove%252Fdesign%252Fcms-pages%252F3%252Fedit%253F_token%253DZnRvLOaEg7p-fp6Ft_z-2j6MQq-xXoPsYiL_ObxyUmw&ua=Mozilla%2F5.0%20(Windows%20NT%206.1%3B%20Win64%3B%20x64)%20AppleWebKit%2F537.36%20(KHTML%2C%20like%20Gecko)%20Chrome%2F91.0.4472.124%20Safari%2F537.36&aac=&if=1&uid=1626690407&cid=1&v=537

acnt?_=1652946057006&did=21&tag=test&r=https%253A%252F%252Fnetcompany.ir%252Fadmin1%252Findex.php%252Fimprove%252Fdesign%252Fcms-pages%252F3%252Fedit%253F_token%253DiwYp0KG88kkasVyZKlGrr9MpYc9aiicOK9jlxroCrJ4&ua=Mozilla%2F5.0%20(Windows%20NT%206.1%3B%20Win64%3B%20x64)%20AppleWebKit%2F537.36%20(KHTML%2C%20like%20Gecko)%20Chrome%2F91.0.4472.124%20Safari%2F537.36&aac=&if=1&uid=1626690407&cid=1&v=537